Formuláre

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Kupujúci – spotrebiteľ:

Meno a priezvisko, titul:..........................................................................................................................................................

Adresa bydliska:......................................................................................................................................................................

Telefón: ..................................................................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................................................

Odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

PK-Poradenstvo a obchod s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 31753/B, oddiel Sro, Jánošíkova – Zelená 974/6, 90042 Dunajská Lužná, SR, IČO: 35886153, DIČ: 2021828358, IČ DPH: SK2021828358, konateľ: Ing. Pavol Kuruc

Korešpondenčná adresa: PK-Poradenstvo a obchod s.r.o., Jánošíkova – Zelená 974/6, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika
email: kuruc@polovnictvo-pk.sk

Číslo pokladničného dokladu / faktúry ....................................................................................................................................

Číslo objednávky: ...................................................................................................................................................................

Dátum predaja:.......................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

Tovar je nefunkčný Tovar mi nevyhovuje Našiel/našla som lacnejší

iný dôvod: ..............................................................................................................................................................................

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ...............................................................................................................

poštovou poukážkou na adresu: ............................................................................................................................................

 

....................................................................
Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba / platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Reklamačný formulár

PK-Poradenstvo a obchod s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 31753/B, oddiel Sro, Jánošíkova – Zelená 974/6, 90042 Dunajská Lužná, SR, IČO: 35886153, DIČ: 2021828358, IČ DPH: SK2021828358, konateľ: Ing. Pavol Kuruc

Korešpondenčná adresa: PK-Poradenstvo a obchod s.r.o., Jánošíkova – Zelená 974/6, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika
email: kuruc@polovnictvo-pk.sk

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Údaje o kupujúcom


Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti: ..........................................................................................................................

Telefón:............................................................................................

E-mail: .............................................................................................

č. účtu v tvare IBAN:...............................................................................................................................................................

Údaje o reklamovanom výrobku:


Výrobca (značka): ..................................................................................................................................................................

Typ výrobku (model):..............................................................................................................................................................

Výrobné číslo (ak je prítomné):...............................................................................................................................................

Dátum predaja:.........................................................................

Číslo faktúry / č. dokladu:..........................................................

Popis poruchy / vady: ...............................................................

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Dátum prijatia reklamácie:......................................


Dátum vybavenia reklamácie:.................................


Riešenie reklamácie:  

□ Výmena tovaru za

□ Vrátenie kúpnej ceny

□ Neuznaná reklamácia

Výmena tovaru za: .................................................................................................................................................................

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou (podľa požiadaviek kupujúceho):

................................................................................................................................................................................................

Dôvod neuznania reklamácie: ................................................................................................................................................

Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch:

................................................................................................................................................................................................

• Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

• Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

 

Dátum, podpis: ................................................                                           Dátum, podpis: ................................................

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info